Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ο ερευνητικός προσανατολισμός του κέντρου επικεντρώνεται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές

 • Υγεία, Bιολογία & Βιοτεχνολογία,
 • Νέα Υλικά,
 • Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία,
 • Περιβάλλον-Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη,
 • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες,
 • Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων,
 • Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία,
 • Πολιτιστική Κληρονομιά

που υποστηρίζονται από υψηλοτάτου επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση ως οριζόντια δράση.

Το ΕΚΕΦΕ «Δ» ήταν και είναι πρωτοπόρο στην εισαγωγή, διαμόρφωση και ανάπτυξη νέων ιδεών στην επιστήμη, εκπαίδευση και τεχνολογία. Η συνεισφορά του αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς ως σημείο αναφοράς για νέους επιστήμονες αλλά και για την Αριστεία στην επιστήμη και τεχνολογία ( π.χ Βραβείο Descartes 2005, 2003 S&T Report της ΕΕ).

Κέντρα Αριστείας

Αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής διεπιστημονικής προσπάθειας ήταν και η αναγνώριση από την πολιτεία και δημιουργία 6 Κέντρων Αριστείας το 2000.

 • Κέντρο Αριστείας για "Νανοδομικά Υλικά" - Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων (Τομέας Επιστήμης Υλικών)
 • Κέντρο Αριστείας σε "Λειτουργικά Υλικά" - Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων (Τομέας Φυσικοχημείας)
 • Κέντρο Αριστείας για "Μίκρο - νάνο τεχνολογίες" - Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων (Τομέας Μικροηλεκτρονικής)
 • Κέντρο Αριστείας για "Πυρηνκή Φυσική" (CERN) - Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής
 • Κέντρο Αριστείας για "Πυρηνική Τεχνολογία" - Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας)
 • Κέντρο Αριστείας για "Βιοδιάγνωση - Ραδιοφαρμακευτική" - Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Τομέας Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων)