ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19-7-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/64.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «NEXTEC - Next Generation Nano-engineered Thermoelectric Converters-from concept to industrial validation» Ε 1655 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις παρακάτω θέσεις με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ως εξής:

  • Μία (1) θέση Μεταπτυχιακού φοιτητή κατά προτίμηση κατόχου Master, που θα εργασθεί στο πρόγραμμα με αντικείμενο την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό Νάνο-Θερμοηλεκτρικών Υλικών. Εμπειρία που θα προσμετρήσει για την πρόσληψη: α) Γνώση σύνθεσης νανοσύνθετων Υλικών με χημικές ή φυσικές μεθόδους, β) Δομικός χαρακτηρισμός Υλικών με περίθλαση ακτινών-Χ η ηλεκτρονική μικροσκοπία, γ) Μέτρηση ηλεκτρικών μετρήσεων)Ηλεκτρική αντίσταση, συντελεστής Seebeck, θερμική αγωγιμότητα).  Αιτήσεις μπορούν αν υποβάλλουν πτυχιούχοι Φυσικοί, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι ΑΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής. Διάρκεια υποτροφίας 3-έτη.

  • Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη με γνώσεις α)Σύνθεση (φυσικές ή χημικές μέθοδοι) και χαρακτηρισμό Υλικών (δομικό ήκαι ηλεκτρικό) τύπου Bi-Te, Bi-Te-Sb ή Skutterudites. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν άτομα κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος (Φυσικοί, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι ΑΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής). Διάρκεια    2-έτη (1 με δυνατότητα ανανέωσης για δεύτερο χρόνο).

  • Μία (1) θέση Θεωρητικού Φυσικού, Χημικού ή Μηχανικού, κατόχου Διδακτορικού διπλώματος, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη θεωρητική προσέγγιση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με νανοδομές για βελτιστοποίηση ιδιοτήτων γνωστών Νάνο-Θερμοηλεκτρικών Υλικών, ή υπολογισμούς για νέες δομές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για παραπέρα μελέτη.

Προηγούμενη εμπειρία με τεχνικές όπως Monte-Carlo, DFT(Density Functional Theory) ή παρόμοιες για προσομοίωση θερμικής ή ηλεκτρικής αγωγιμότητας θεωρείται απαραίτητο προσόν,

Οι αιτήσεις, λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα και αντίγραφα τίτλων σπουδών πρέπει να υποβληθούν μέχρι 26-8-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Δ. Νιάρχο, στο τηλέφωνο 210-6503385 και στο email: dniarchos@ims.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Ευριπίδης Παπαδόπουλος
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs267.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf