ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 15/07/2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/61.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας  & Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Μετρήσεις ραδιενέργειας καταναλωτικών προϊόντων, υλικών και άλλων δειγμάτων» (Ε-802) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, με τα εξής προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Τμήματος
- Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέμα Χημεία Περιβάλλοντος.

- Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε θέματα Θαλάσσιας Ραδιοοικολογίας
- Εργαστηριακή εμπειρία σε χημικές/ραδιοχημικές αναλύσεις
- Εργαστηριακή εμπειρία σε μετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος
- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19-8-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Ελένη Φλώρου, στο τηλέφωνο 210-6503809 και στο e-mail: eflorou@ipta.demokritos.gr.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs264.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf