ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 15/07/2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/59.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Προληπτικός κατασταλτικός έλεγχος ραδιοφαρμάκων» Ε 868 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Τεχνικού επιστήμονα, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ με εμπειρία σε ραδιοχημικό εργαστήριο και στον έλεγχο ποιότητας ραδιοφαρμάκων. Απαραίτητες θεωρούνται οι γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή(word, excel και εξειδικευμένων λογισμικών) καθώς και της Αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον γνώσεις σε αναλυτικές τεχνικές, κυτταρικές καλλιέργειες, επισήμανση και αξιολόγηση ραδιοεπισημασμένων βιομορίων(πεπτίδια/μονοκλωνικά αντισώματα) θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη.

Οι αιτήσεις, λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα και αντίγραφα τίτλων σπουδών πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19-8-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Π. Μπουζιώτη, στο τηλέφωνο 210-6503687.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs262.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf