ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17/06/2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/55.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγραμμάτος/έργου Marie Curie «NARNIA- New Archaelogical Research Network for Integrating Approaches to Ancient Material Studiesy» (Ε-1621) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη σε μεταδιδακτορικό επίπεδο, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως είκοσι (20) μήνες ως εξής:

  • Προπτυχιακές σπουδές στις Γεωεπιστήμες (Γεωγραφία, Γεωλογία, Ορυκτολογία κλπ)
  • Μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική διατριβή σε χρονολογήσεις φωταύγειας με εφαρμογές στη Γεωαρχαιολογία ή στην Τεταρτογενή Γεωλογία
  • Τεκμηριωμένη εμπειρία και δημοσιευμένο έργο σε ζητήματα Γεωαρχαιολογίας με χρήση χρονολογικών τεχνικών φωταύγειας
  • Άριστη γνώση αγγλικής πιστοποιούμενη από τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου
  • Ηλικία έως 35 έτη

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-7-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Ι. Μπασιάκο, στο τηλέφωνο 210-6503392 και στο e-mail: bassiakos@ims.demokritos.gr.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs260.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf