ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2011 
 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

 

 

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ως Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής του 7ου ΠΠ της ΕΕ στην Ελλάδα και υπεύθυνο για τις δράσεις του υποπρογράμματος «Περιβάλλον, συμπερ. της Κλιματικής Αλλαγής» σας προσκαλεί στην Πανευρωπαϊκή Ημερίδα Ενημέρωσης και Πληροφόρησης αναφορικά με την παρουσίαση της «Πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων 2012», η οποία θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 17 Ιουνίου 2011.

Για συμμετοχή και ηλεκτρονική εγγραφή στην ημερίδα παρακαλώ όπως ανατρέξατε στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ENVInfo2012.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα σύντομων παρουσιάσεων (σε μορφή 2-3 διαφανειών) ερευνητικών ιδεών, με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικής κοινοπραξίας για υποβολή πρότασης, ή ερευνητικών δυνατοτήτων (research profile), με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένης ερευνητικής ομάδος, ερευνητικού Ινστιτούτου ή ιδιωτικού φορέως (μικρομεσαίας επιχείρησης κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα της ημερίδας και τη δυνατότητα παρουσιάσεων παρακαλώ όπως ανατρέξετε στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://circa.europa.eu/Public/irc/rtd/env2012calls/library

Παράλληλα με την ημερίδα και στα πλαίσια της ενεργούς υποστήριξης της Ελληνικής Ερευνητικής Κοινότητας και της προώθησης πρωτοβουλιών ερευνητικής δικτύωσης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων συνδιοργανώνεται, σε συνεργασία με το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Εθνικών Σημείων Επαφής  και στο πλαίσιο της ανωτέρω ημερίδας, συνάντηση ερευνητικής δικτύωσης και προώθησης (networking & brokerage event). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων της Ρωσίας και  τη διοργάνωση διμερών συναντήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να ανατρέξετε στην διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.b2match.eu/environmentresearch2011/

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν, με την συνδρομή και σε συνεννόηση με το Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής «Περιβάλλον συμπερ. της  Κλιματικής Αλλαγής», να προωθήσουν Ιδέες για δράσεις στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων 2012, να παρουσιάσουν το προφίλ δραστηριοτήτων τους, να βρουν πιθανούς συνεργάτες-εταίρους κλπ.

Το Εθν. Σημ. Επαφής αναλαμβάνει την παρουσίαση  σύντομων παρουσιάσεων που δεν θα ξεπερνούν τις 2-3 διαφάνειες εκ μέρους φορέων που θα ήθελαν να προωθήσουν τις δραστηριότητές τους.

Για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις ανωτέρω αναφερόμενες εκδηλώσεις ή να προωθήσουν τις δραστηριότητές τους μέσω σύντομης παρουσίασης επικοινωνήστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» έως την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νικόλαος Κακιζής, Εθνικό Σημείο Επαφής «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή», ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 210-6503972-73, nkakizis@chem.demokritos.gr.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Press Release - Invitation

The National Centre for Scientific research “Demokritos”, FP7 National Contact Point Programme: “Environment, incl. Climate Change” invites interested parties to the European Infoday Event and the presentation of the 2012 Call for Research Proposals, which will take place in Brussels on 17th June 2011. For expressions of interest and on-line registrations please refer to the following internet address:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ENVInfo2012.

Interested parties and researchers may also register in order to present flash presentation (in the order of 2-3 slides max.) of research project ideas or activity and research profiles of individual research groups, organisations or SMEs with the aim of developing a research consortium or finding possible research or business partners. For more information and on-line registration for presentations please refer to the following internet address:

http://circa.europa.eu/Public/irc/rtd/env2012calls/library

Under the framework of the active support and promotion of the National research effort and in conjunction to the European Infoday, the National Contact Point as a member of the Network of National Contact Points, programme “Environment, incl. Climate Change”, co-organizes a research networking and technology brokerage event. Emphasis is given to the participation of organizations from Russia and the organization of bi-lateral meetings with interested parties. For more information and on-line registration please refer to the following internet address: http://www.b2match.eu/environmentresearch2011/

The Hellenic National Contact Point “Environment incl. Climate Change” will attend these events and undertakes the responsibility to present on behalf of interested parties that cannot attend the events but wish to pro-actively promote their activities, short flash presentation (in the order of 2-3 slides max.) of ideas or activity profiles. For expressions of interest please contact the National Contact Point “Environment, incl. Climate Change” by Friday, 10th June.

For more information please contact: Dr. Nickolas Kakizis, National Contact Point “Environment incl. Climate Change” NCSR “Demokritos”, tel: 210-6503972-73, nkakizis@chem.demokritos.gr.


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr