ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 23 Μαίου 2011
 

The Institute of Informatics & Telecommunications of NCSR “Demokritos”
co-organises and hosts
the Study abroad program of the
Computer Science & Engineering Dept of the University of Texas at Arlington (UTA)

 

 

 

The Institute of Informatics & Telecommunications of NCSR “Demokritos” co-organises and hosts the Study abroad program of the Computer Science & Engineering Dept of the University of Texas at Arlington (UTA) (http://studyabroad.iit.demokritos.gr/).

This is a six weeks program (May 16 - June 29, 2011), for undergraduate and graduate students of UTA, focusing on applications of computer and information technologies in interdisciplinary projects for marine and terrestrial wildlife conservation.

Following an orientation week at UTA (May 16-20), the students will spend one week at NCSR “Demokritos” (May 23-27) attending courses and participating in Labs on data bases, statistics, data mining, machine learning, data visualization, use of marine and terrestrial data in experiments.

The students will then stay for 4 weeks in the Archipelagos Institute of Marine Conservation, Samos Island (http://www.archipelago.gr/), where they will be involved in team projects collecting and analysing real marine data exploiting different computational methods of analysis and maintaining web-based records as the project evolves (http://studyabroad.iit.demokritos.gr/projects). Returning at NCSR the students will have the chance to present their project results and discuss with their instructors.

For details on the program’s objectives and courses, visit http://studyabroad.iit.demokritos.gr/about

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συνδιοργανώνει και φιλοξενεί το Study abroad program του Computer Science & Engineering Department του University of Texas at Arlington (UTA) (http://studyabroad.iit.demokritos.gr/).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 6 εβδομάδων (16 Μαΐου - 29 Ιουνίου, 2011), για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του UTA, το οποίο εστιάζει σε εφαρμογές τεχνολογιών της πληροφορικής σε διεπιστημονικά έργα για τη θαλάσσια και χερσαία προστασία.

Μετά από εισαγωγικά μαθήματα στο UTA (16-20 Μαΐου), οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν μια σειρά εργαστηριακών μαθημάτων στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (23-27 Μαΐου) σε θέματα από βάσεις δεδομένων, στατιστική, εξόρυξη γνώσης από δεδομένα, μηχανική μάθηση, απεικόνιση δεδομένων,  χρήση πειραματικών δεδομένων.

Οι φοιτητές θα μείνουν στη συνέχεια για 4 εβδομάδες στο Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, στη Σάμο (http://www.archipelago.gr/), όπου θα συμμετέχουν σε ομαδικά έργα για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιώντας τις υπολογιστικές τεχνικές που έχουν διδαχτεί (http://studyabroad.iit.demokritos.gr/projects).

Επιστρέφοντας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», οι φοιτητές θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των έργων στα οποία συμμετείχαν και θα έχουν την ευκαιρία να  συζητήσουν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα αυτά με τους διδάσκοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους στόχους και τα μαθήματα, επισκεφτείτε το  http://studyabroad.iit.demokritos.gr/about
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr