ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19-4-2011
Αρ. Πρωτ:015/9/902/38.11
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων  « AUTOSUPERCAP-Development of high energy/high power density supercapacitors for automotive applications» ΕΕ-1628 και ΑΡΙΣΤΟΝ - Ανάπτυξη νανολειτουρηξικών δομικών επιφανειών για ασφαλέστερο και καθαρό περιβάλλον ΕΕ 1637 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέσεις  εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, ως εξής:

  • Μία (1) θέση αποφοίτου τμημάτων χημείας, χημικών μηχανικών, επιστήμης υλικών ή άλλων συναφών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο θεματικό πεδίο  «ανάπτυξη νανοσωματιδίων με τεχνικές πυρόλυσης», διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο (2) έτη, από το έργο ΕΕ-1628 AUTOSUPERCAP-Development of high energy/high power density supercapacitors for automotive applications (Grant Agreement No 266097).

  • Μία (1) θέση αποφοίτου τμημάτων χημείας, χημικών μηχανικών, επιστήμης υλικών ή άλλων συναφών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορική έρευνα στο θεματικό πεδίο «ανάπτυξη νανοσύνθετων υλικών άνθρακα / μεταλλικών οξειδίων», διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο (2) έτη, από το έργο Ε-1628 AUTOSUPERCAP-Development of high energy/high power density supercapacitors for automotive applications (Grant Agreement No 266097).

  • Μία (1) θέση αποφοίτου τμημάτων χημείας, φυσικής ή άλλων συναφών σχολών    της ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατόχου διδακτορικού τίτλου σπουδών, για μεταδιδακτορική έρευνα στο θεματικό πεδίο «ανάπτυξη νανοσωληνιδίων άνθρακα για εφαρμογές σε υπερπυκνωτές», διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο (2) έτη, από το έργο Ε-1628 AUTOSUPERCAP-Development of high energy/high power density supercapacitors for automotive applications (Grant Agreement No 266097).

  • Μία (1) θέση αποφοίτου τμημάτων χημείας, χημικών μηχανικών  ή άλλων συναφών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατόχου διδακτορικού τίτλου σπουδών, για μεταδιδακτορική έρευνα στο θεματικό πεδίο «ανάπτυξη δισδιάστατων υλικών άνθρακα (Γραφενίων) για εφαρμογές σε υπεπυκνωτές, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο (2) έτη, από το έργο Ε-1628 AUTOSUPERCAP-Development of high energy/high power density supercapacitors for automotive applications (Grant Agreement No 266097).

  • Μία (1) θέση αποφοίτου τμημάτων χημείας, χημικών μηχανικών, επιστήμης υλικών ή άλλων συναφών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο θεματικό πεδίο  «ανάπτυξη νανοσύνθετων φωτοενεργών υλικών με την τεχνική Flame Spray Pyrolysis»., διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο (2) έτη, από το έργο  ΕΕ 1637 ΑΡΙΣΤΟΝ - Ανάπτυξη νανολειτουρηξικών δομικών επιφανειών για ασφαλέστερο και καθαρό περιβάλλον.

  • Μία (1) θέση αποφοίτου τμημάτων χημείας, χημικών μηχανικών, επιστήμης υλικών ή άλλων συναφών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο θεματικό πεδίο  «ανάπτυξη φωτοενεργών δομικών υλικών για οξείδωση αέριων ρύπων», διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο (2) έτη, από το έργο  ΕΕ 1637 ΑΡΙΣΤΟΝ - Ανάπτυξη νανολειτουρηξικών δομικών επιφανειών για ασφαλέστερο και καθαρό περιβάλλον.

  • Μία (1) θέση αποφοίτου τμημάτων φυσικής, χημικών μηχανικών  ή άλλων συναφών σχολών    της ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατόχου διδακτορικού τίτλου σπουδών, για μεταδιδακτορική έρευνα στο θεματικό πεδίο ¨αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με νανοδομημένα ημιαγώγιμα ή και μαγνητικά υλικά, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο (2) έτη, από το έργο ΕΕ 1637 ΑΡΙΣΤΟΝ - Ανάπτυξη νανολειτουρηξικών δομικών επιφανειών για ασφαλέστερο και καθαρό περιβάλλον.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-5-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον επιστημονικό υπεύθυνο των προγραμμάτων / έργων κ. Χρήστο Τράπαλη, στο τηλέφωνο 210-6503343 και στο e-mail: trapalis@ims.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Ευριπίδης Παπαδόπουλος
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs253.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf