ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19-4-2011
Αρ. Πρωτ:015/9/902/33.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγραμμάτος/έργου «Κέντρο διακίνησης και ελέγχου ραδιενεργών προϊόντων προελεύσεως εξωτερικού» (Ε-437) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

  • Μία (1) θέση Οδηγού - Συνοδηγού με επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης και πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών ADR (κλάση 7). Επιθυμητή προϋπηρεσία στη διακίνηση ραδιοφαρμάκων.

  • Μία (1) θέση Συνοδηγού με πενταετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία στη συνοδεία ραδιοφαρμάκων.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 6-5-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες για τις ανωτέρω θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Στεφανία Μπουζιώτη, στο τηλέφωνο 210-6503901.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Ευριπίδης Παπαδόπουλος
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs252.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf