ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19-4-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/36.11
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων «PRONTO- Event Recognition for Intelligent Resource Management» (Ε-1540) & «SYNC3  - Synergetic Content Creation and Communication-» (Ε-1548) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα  (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης,  με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω σε κάθε θέση:

1. Μία (1) θέση έρευνας σε μηχανική μάθηση σημασιολογικών μοντέλων από κείμενα χωρίς επίβλεψη. Απαιτούμενα προσόντα:

  • Διδακτορικό δίπλωμα.
  • Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και οντολογιών.
  • Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης.
  • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

2. Μια (1) θέση ανάπτυξης ερευνητικού λογισμικού για αναγνώριση γεγονότων σε ροές δεδομένων με βάση χρονική λογική. Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής (ή τελειόφοιτος)
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού, ιδιαίτερα σε λογικό προγραμματισμό(Prolog).
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορική & γραπτή.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-5-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή). Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για παραπάνω από μία θέση, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε μία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την  κα Ευγενία Παντουβάκη,  στο e-mail: evpa@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Ευριπίδης Παπαδόπουλος
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs251.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf