ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19-4-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/32.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγραμμάτος/έργου «SMARTEES - Multifunctional components for agressive environments in space applications» (Ε-1623) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) έτη, ως εξής:

  • Δύο (2) θέσεις Πτυχιούχων Θετικών Επιστημών ή Μηχανικών απόφοιτων ΑΕΙ στο θεματικό πεδίο «συνένωση κεραμικών και μεταλλικών υλικών για εφαρμογές στην αεροδιαστημική, την ερευνητική μελέτη αυτών, καθώς και την ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων». Απαραίτητη είναι η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η εμπειρία σε εφαρμογές ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα ληφθούν υπόψη: (α) Διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, (β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφές με την επιστήμη και τεχνολογία υλικών, (γ) Εμπειρία σε συστήματα υψηλών θερμοκρασιών και κενού, καθώς και εμπειρία σε ηλεκτρονική μικροσκοπία ή μεθόδους σκέδασης ακτίνων X και (δ) Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης.

  • Μία (1) θέση Διδάκτορα Θετικών Επιστημών στο θεματικό πεδίο «Παρασκευή και χαρακτηρισμό προηγμένων υλικών που έχουν εφαρμογές στην αεροναυπηγική». Απαραίτητη είναι η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και η εμπειρία σε παρασκευή λεπτών υμενίων με τις μεθόδους καθοδικής ιοντοβολής και εξάχνωσης και χαρακτηρισμό αυτών με σκέδαση ακτίνων X.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-5-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες για τις ανωτέρω θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Κωνσταντίνα Μεργιά, στο τηλέφωνο 210-6503706 και στο e-mail: kmergia@ipta.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Ευριπίδης Παπαδόπουλος
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs250.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf