ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19/04/2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/35.11
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Τ
ο Εργαστήριο Κυτταρικής Σηματοδότησης και Μοριακής Φαρμακολογίας του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων «European Network on Biological signal transduction by G proteins» (Ε-931) & «Development of new therapeutic substances and strategies for treatment of pain in patients with advanced stages of cancer -NORMOLIFE-» (Ε-1416) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «Μοριακοί μηχανισμοί ρύθμισης της λειτουργίας διαμεμβρανικών υποδοχέων». Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα   απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης. Ειδικότερα:

Μία (1) θέση Πτυχιούχου ΑΕΙ (τμημάτων  Βιολογίας, Χημείας, φαρμακευτικής σχολής ή άλλων συναφών ειδικοτήτων), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Masters).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-5-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Ηρώ Γεωργούση, στα τηλέφωνα 210-6503564 & 210-6503586 και στο e-mail: iro@bio.demokritos.gr.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs254.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf