ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 14-4-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/29.11
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέσεις εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, έως 31-12-2011, όπως φαίνεται στο συνημμένο έγγραφο.

Τα προσόντα όλων των υποψηφίων θα αποδεικνύονται από νόμιμα επικυρωμένα αποδεικτικά προϋπηρεσίας και από πρωτότυπους τίτλους σπουδών ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφά τους.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ, στο τηλέφωνο 2106503036.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η θέση για την οποία  ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 
Ο Διευθυντής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
& Πρόεδρος Δ.Σ.

Δρ. Νικόλαος Κανελλόπουλος
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs247.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf