ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ (ΕΝ ISO/IEC 17025)


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας & Μικροσυστημάτων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Δρ. Ελισσάβετ Ντότσικα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(210)-6503305

(210)-6503310

E-MAIL

edotsika@ims.demokritos.gr

URL

 

FAX

(210)-6519430

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χαντζή Π., Κάραλης Π.


Δραστηριότητες

-        Αναλύσεις σταθερών ισοτόπων των ανόργανων ανθρακικών υλικών (δ13C, δ18Ο), των οργανικών υλικών (δ13C, δ15Ν), του νερού (δ18Ο, δ2Η), του θείου (δ34S) καθώς και τα στοιχεία C, N και S σε γεωλογικά, βιολογικά, σύνθετα και φυσικά υλικά.

-        Προέλευση και παθολογία αρχαίων και σύγχρονων υλικών

-        Παλαιοπεριβαλλοντική και παλαιοκλιματική ανασύσταση

-        Συνθήκες απόθεσης ανθρακικών υλικών

-        Υδρογεωχημικές διεργασίες σε κλειστά και ανοικτά συστήματα

-        Προέλευση γεωρευστών-ρύπανσης, παλαιοϋδρολογία

-        Χαρακτηρισμός και διερεύνηση τεχνολογίας αρχαίων-ιστορικών δομικών και χρηστικών υλικών (μάρμαρα, κονιάματα και γυαλιά)

-        Διάγνωση, αποτίμηση της αποσάθρωσης αρχαίων-ιστορικών υλικών και ανάπτυξη υλικών συντήρησης

-        Αυθεντικότητα και ιχνηλασιμότητα τροφών-προϊόντων

Διαθέσιμη Υποδομή

-        Φασματογράφο Μάζας (Isotope Ratio Mass Spectrometer)

-        Dual Inlet Interface

-        ConFlo III

-        GasBench II

-        Flash Elemental Analyzer (Στοιχειακός Αναλυτής)

-        Διατάξεις οργάνων προετοιμασίας δειγμάτων (νερό, ίζημα, κογχύλια, οστά, γυαλιά ανθρακικό ασβέστιο κ.ά.) για  ισοτοπικές μετρήσεις

-        Διακριβωμένος Αναλυτικός Ζυγός 5 δεκαδικών

-        Φορητός Μετρητής διάχυσης ροής CO2 και CH4

-        Γεωτρητική διάταξη δειγματοληψίας πετρωμάτων και σπηλαιοθεμάτων.

-        Επιπλέον εργαστηριακός εξοπλισμός (ph-μετρα, αγωγιμόμετρα, διακριβωμένα δοσίμετρα, μικροσκόπια, όργανα κοπής-λείανσης-καθαρισμού-, bench micro-driller, φούρνο ξήρανσης, συσκευή φυγοκέντρησης κτλ)

Παροχή Υπηρεσιών / Προϊόντα

-        Δειγματοληψία και ισοτοπική ανάλυση στερεών και ρευστών

-        Γεωχημικές, περιβαλλοντικές και παλαιοπεριβαλλοντικές μελέτες

-        Προσδιορισμός προέλευσης μαρμάρου και ταυτοποίηση της προέλευσης των βασικών συστατικών του γυαλιού

-        Μελέτες κονιαμάτων και ανάπτυξη νέων υλικών για συντήρηση/αναστύλωση

-        Εντοπισμός και αξιολόγηση γεωρευστών διαφορετικής ενθαλπίας και χημικής σύστασης

-        Έλεγχος της αυθεντικότητας τροφών-προϊόντων και ιχνηλασιμότητά τους

Συνεργαζόμενοι Φορείς

-        Πανεπιστήμια

-        Ερευνητικά Κέντρα

-        Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

-        Εφορίες Αρχαιοτήτων

-        Ιδιωτικοί Φορείς