ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 10/03/2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/17.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Διεργασίες επεξεργασίας πυριτίου και κατασκευής δομών, κυκλωμάτων και διατάξεων» (Ε-863) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης ως εξής:

Μία (1) θέση Ηλεκτρονικού ΤΕΙ, για τον χειρισμό και την τεχνική υποστήριξη του Ιοντικού Εμφυτευτή Eaton NV 3204 του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους αρρένες υποψήφιους είναι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-4-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την γραμματέα του Ινστιτούτου κα Ζ. Μακρίδη, στο τηλέφωνο 210-6503223 και στο e-mail: Z.Makridi@imel.demokritos.gr και την υπεύθυνη του έργου κα Ε. Τσώη στο τηλέφωνο 210-6503118 και στο e-mail: E.Tsoi@imel.demokritos.gr.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs243.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf