ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 21-2-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/14.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Στοχευμένες στρατηγικές για νέες θεραπείες καρδιαγγειακών και φλεγμονωδών νοσημάτων που θα βασίζονται στις προστατευτικές δράσεις της λιποπρωτεϊνης υψηλής πυκνότητας (HDL)» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο (2) έτη.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα επιδιωχθεί: α) έκφραση και παραγωγή μεταλλαγμένων μορφών των απολιποπρωτεϊνών Α-Ι και Ε και η μελέτη του ρόλου τους στην ομοιόσταση της χοληστερόλης καθώς και η ανάλυση της δομής τους, β) Η μελέτη της θεραπευτικής δράσης των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) σε καρδιαγγειακά και φλεγμονώδη νοσήματα.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν σημαντική εργαστηριακή εμπειρία στους τομείς Βιοχημείας, Μοριακής, Κυτταρικής και Δομικής Βιολογίας. Γνώση τεχνικών ανάλυσης και κλωνοποίησης DNA, έκφρασης πρωτεϊνών, καθαρισμού πρωτεϊνών, καλλιέργειας κυτταρικών σειρών, προσδιορισμού ενζυμικής δραστηριότητας και βιοφυσικού χαρακτηρισμού πρωτεϊνών θα συνεκτιμηθεί. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα δοθεί έμφαση στη συνάφεια με το αντικείμενο του έργου καθώς και στην εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων.


Οι αιτήσεις, λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα, ονόματα/ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές και αντίγραφα τίτλων σπουδών πρέπει να υποβληθούν μέχρι 23-03-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Αγγελική Χρόνη, στα τηλέφωνα 210-6503626 και 210- 6503584 και στο e-mail: achroni@bio.demokritos.gr.


Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs241.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf