ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 4-2-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/9.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγραμμάτος/έργου «DIAGNO - RAIL – Combining innovative portable VISUAL, ACOUSTIC, MAGNETIC, and NMR methods, with in-situ CHEMICAL diagnostic tools for effective failure assessment and maintenance strategy of RAIL and subway system» (Ε-1625) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου ως εξής:

Μία (1) θέση Χημικού με γνωστικό αντικείμενο «το χαρακτηρισμό και τη μελέτη δομικών υλικών» και επιθυμητή εμπειρία σε μεθόδους πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στερεάς κατάστασης, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης.

Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ως «τεχνικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη μεθόδων μη καταστρεπτικού ελέγχου κατασκευών σκυροδέματος» και επιθυμητή διοικητική εμπειρία, διάρκειας ενός (1) έτους.

Μία (1) θέση Τεχνικού με εμπειρία σε μεθόδους «μη καταστρεπτικών ελέγχων μετάλλων και σκυροδέματος», διάρκειας ενός (1) έτους
.

Μία (1) θέση Φυσικού ή Μηχανικού με εμπειρία στις «μαγνητικές μετρήσεις για την ανάπτυξη συσκευής εντοπισμού ρωγμών σε σιδηροτροχιές», διάρκειας ενός (1) έτους
.

Μία (1) θέση Χημικού Μηχανικού ή Χημικού με γνωστικό αντικείμενο «το χαρακτηρισμό, μελέτη και διάβρωση δομικών υλικών» και επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε εφαρμογή μεθόδων μη καταστρεπτικού ελέγχου κατασκευών, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 11-3-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Γεώργιο Παπαβασιλείου, στο τηλέφωνο 210-6503307 και στο e-mail:gpapav@ims.demokritos.gr


Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs239.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf