ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 28/12/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/90.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Εντόμων και Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων «Υποστήριξη εργαστηρίου μοριακής γενετικής και βιοτεχνολογίας Iνστιτούτου Bιολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δ"» (ΕΕ 885) & «ENAROMaTIC-European Network for Advanced Research on Olfaction for Malaria Transmitting Insect Control» (ΕΕ 1506), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δυο (2) θέσεις εξωτερικών μεταδιδακτορικών συνεργατών σε επιστήμες ζωής με προηγούμενη εμπειρία σε μελέτες κατά το δυνατό συναφών κατευθύνσεων, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη των έργων.

Ta ερευνητικά θέματα αφορούν α) στη μελέτη των πρωτεϊνών πρόσδεσης και μεταφοράς οσμών και των οσφρητικών υποδοχέων του κουνουπιού Anopheles gambiae με σκοπό το σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιοχημικών και κυτταρικών μικροσυστημάτων ανίχνευσης βιοενεργών προσδετών με ελκυστικές ή απωθητικές ιδιότητες για το κουνούπι – στόχο σε φυσικά προϊόντα και β) στην ανάπτυξη εντομο-ιικών φορέων μετασχηματισμού κυττάρων θηλαστικών και εντόμων για βασική έρευνα και βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε επιστήμες ζωής με προηγούμενη εμπειρία σε μελέτες κατά το δυνατό συναφών κατευθύνσεων.

Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά με ονόματα και διευθύνσεις επιστημόνων από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές καθώς και σύντομο υπόμνημα για τα προσόντα και την εμπειρία τους, πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-01-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα. Κωνσταντίνο Ιατρού, στο e-mail: iatrou@bio.demokritos.gr

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs236.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf