ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 28/12/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/89.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών Νet Media Lab» (ΕΕ 965), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών, με τα εξής προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ ή συναφές πτυχίο και Μεταπτυχιακό στις Τηλεπικοινωνίες.

Εκτεταμένη εμπειρία σε:

-
Εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συγγραφή προτάσεων και τεχνικών δελτίων καθώς επίσης και επιστημονικών άρθρων
- Ανάπτυξη και υποστήριξη Web Portals, Content Management Systems και των υπηρεσιών τους, διαχείριση συστημάτων Voice Portals (IVR Servers, Speech Servers, Call Managers κλπ)
- Διαχείριση και λειτουργία Δορυφορικών Συστημάτων (Digital Modulators, IP Encapsulators, Multiplexers, MPEG Encoders, HPA Antennas κλπ)
- Ενσύρματα και Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα (Ασύρματες Γέφυρες 802.11a, 802.11n, Laser, Access Points, Switches, Routers, Network Management Systems, Wireless Controllers κλπ.)
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορική & γραπτή)

Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η προϋπηρεσία στα γνωστικά αντικείμενα (τουλάχιστον τριετής).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 29-01-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα. Καίτη Αποστόλου, στο τηλέφωνο 210-6503129.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs235.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf