ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 27/12/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/87.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «FP7-REGPOT-2009-1» με τίτλο «MiNaSys-CoE - Micro and Nano SystemsCenter of Excellence (REGPOT)» (Ε.Ε. 1579), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δυο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι είκοσι δυο (22) μηνών. Οι θέσεις με τα αντίστοιχα προσόντα είναι οι εξής:

1. Ένας Επιστήμονας Θετικών Επιστημών ή Μηχανικός, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, με σημαντική ερευνητική εμπειρία στην «Ανάπτυξη Νανοδομών (nanostructure growth)»
2.
Ένας Επιστήμονας Θετικών Επιστημών ή Μηχανικός, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, με σημαντική ερευνητική εμπειρία σε «οργανικές/μοριακές ηλεκτρονικές διατάξεις ή/και αναλυτικές διατάξεις πάνω σε ψηφίδα (lab-on-chip)»

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-01-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Π. Αργείτη, στο τηλέφωνο 210-6503114 και στο e-mail: argitis@imel.demokritos.gr

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs233.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf