ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή : 03/09/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/62.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη οκτώ (8) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων DITSEF, HMFM, TASS, OPTI-TRANS, PERSEUS & ACRIMASS με σύμβαση μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου σε ένα ή περισσότερα από τα έξι έργα, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο έγγραφο σε κάθε θέση. 

Ο/Η κάθε  υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα το πολύ σε τρεις από τις 7 κατηγορίες  θέσεων.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 01-10-2010, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή). Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για πάνω από μία θέση, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε μία, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr. και συγκεκριμένα: http://www.iit.demokritos.gr/index.php?option=com_lqm&application=2&query=55&Itemid=85&lang=el   

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τις κκ. Ε. Κουλοχέρη και Ν. Σιμάτου στο τηλέφωνο 210-6503148 η στα emails: ekoul@iit.demokritos.gr και nsimatou@iit.demokritos.gr.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs219.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf