ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 23/08/2010
Αρ. Πρωτ: 015/07/2010/9.1
 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 015/07/2010/9 ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δ”), επαναπροκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια, και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 275 KVA με τα παρελκόμενά του (ηλεκτρολογικοί πίνακες και καλώδια) στο κτίριο του Διοικητηρίου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»,  προϋπολογισμού 50.826,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο «Υποστήριξη Δ.Τ.Ε. – Υ.Ε.» - ΕΕ 469.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 275 KVA με τα παρελκόμενά του (ηλεκτρολογικοί πίνακες και καλώδια) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα εξοπλισμού.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη, 30/09/2010 και ώρα 12:00 πμ, στο Διοικητήριο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δ” - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Τετάρτη, 29/09/2010 και ώρα 15:00 μ.μ. με ευθύνη του Προσφέροντος.

Oι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν διακηρύξεις μέχρι και την Τετάρτη 29/09/2010 και ώρα 15:00 μ.μ. από τα γραφεία της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δ”, στην αρμόδια υπάλληλο κ. Πανούση Ευγενία (τηλ: 210 6503044, 210 6503046) μέχρι τις 22/09/2010, ημέρα Τετάρτη.

Αναλυτική Προκήρυξη: diag111.doc

 


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ