ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 65 030 48 - ΦΑΞ : 210 65 32 122
 
 
Αγ.Παρασκευή : 23-08-2010
Αρ. Πρωτ: 150/701.31/10.2
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 150/3/ΔΜ/10/2.


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ») προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τον «Καθημερινό καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ “Δ”» με προϋπολογισμό ΕΥΡΩ εβδομήντα εννέα χιλιάδες (79.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) μήνα, που βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Κ.Α.Ε. 0845).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε..

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 28/09/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου του ΕΚΕΦΕ «Δ», Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως,   Τ.Κ. 153 10, Αγ. Παρασκευή Αττικής.

Στον Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές όπως και προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους με ευθύνη τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά και παραλαμβάνεται με απόδειξη, στην έδρα του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στη Διεύθυνση Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως 27, Αγία Παρασκευή, 15310, Αττική, Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Γραμματείας, (Τηλέφωνο: 2106503097 ή 3099), με την προϋπόθεση ότι περιέρχεται στην έδρα του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι τις 27/09/2010 και ώρα 02:00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν διακηρύξεις από 27/08/2010 έως και την 24/09/2010 από τα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» – Τμήμα Προμηθειών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - Δ/νση Διοικητικού / Τμήμα Προμηθειών

- Σ. Τσάμης
- Email: tsamis@gel.demokritos.gr
- Τηλ: +30 210 6503048 - Φαξ: +30 210 6519180

- Δ. Μωραΐτης
- Email: dmor@admin.demokritos.gr
- Τηλ. +30 210 6503056, Φαξ: +30 210 6519180

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης του διαγωνισμού:

- στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 25-08-2010 όπου και θα δημοσιευθεί την 27-08-2010,
- στον ελληνικό τύπο: 25-08-2010 όπου θα δημοσιευθεί την 27-08-2010,
- στον ΕΟΜΜΕΧ και στα Επιμελητήρια: 27-08-2010.

Αναλυτική Προκήρυξη: diag110.doc


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ "Δ"

ΔΡ. Κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ