ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2010
 

PERL: Enhancing the Research Potential of the NCSR “Demokritos” Environmental Research Laboratory in the European, National and Regional Research Areas

 

Ο κύριος στόχος του έργου (Supporting Action) είναι η αναβάθμιση του ερευνητικού δυναμικού του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στις θεματικές περιοχές του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης (μέσω της παραγωγής καθαρών μορφών ενέργειας). Το Εργαστήριο έχει επιτύχει το τελευταίο διάστημα μεγάλη ανάπτυξη και πρόοδο, χρειάζεται όμως περαιτέρω ενίσχυση ώστε να πραγματοποιήσει το αναγκαίο ποιοτικό άλμα (σε σχέση με τις υποδομές και την κρίσιμη μάζα) και να εξελιχθεί σε μία σημαντική ερευνητική μονάδα για την περιφέρεια, τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη γενικότερα. Συγκεκριμένα, για τους σκοπούς του παρόντος έργου το ΕΠΕΡ προτίθεται να εστιάσει στους τομείς της Ποιότητας της Ατμόσφαιρας και των Τεχνολογιών Υδρογόνου σαν δύο περιοχές ιδιαίτερης σημασίας για την ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Πράγματι, το ΕΠΕΡ αποτελεί ήδη σημαντική ερευνητική οντότητα στον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Ευρώπης σε θέματα αποθήκευσης και ασφάλειας εφαρμογών υδρογόνου καθώς και στο πεδίο της αέριας ρύπανσης.         

Το παρόν έργο περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των δυνατοτήτων του ΕΠΕΡ για την επιτυχέστερη συμμετοχή του στο ερευνητικό γίγνεσθαι σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προτεινόμενες δράσεις εμπίπτουν στους εξής τρεις άξονες:

- Στρατηγική συμμαχία και συνεργασία μεταξύ του ΕΠΕΡ, γνωστών διεθνώς ερευνητικών ομάδων και της βιομηχανίας σε βασικές θεματικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.
-
Ευρεία διάδοση των επιστημονικών επιτευγμάτων και των υποδομών του Εργαστηρίου σαν ένα μέσο για την αυξημένη προβολή των δραστηριοτήτων του και την επέκταση των ερευνητικών συνεργασιών.
- Αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών, περιλαμβανομένης της προσέλκυσης υψηλής στάθμης εξειδικευμένου προσωπικού και της απόκτησης νέου σύγχρονου εξοπλισμού.

Το έργο προβλέπει την αύξηση της δικτύωσης με «κέντρα αριστείας» της ΕΕ στην καινοτομία και την έρευνα. Έμφαση θα δοθεί στην κινητικότητα του ερευνητικού προσωπικού προς ιδρύματα που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προκλήσεις και δραστηριοποιούνται σε παρόμοιες θεματικές περιοχές. Η επιτυχής έκβαση του έργου θα συμβάλει ουσιαστικά προς την αποτελεσματικότερη συμμετοχή των μελών του ΕΠΕΡ στις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές πρωτοβουλίες και δίκτυα.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr