ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2010
 

Πρόγραμμα QAiST: «Quality Assurance in Solar Thermal heating and cooling technology - keeping track with recent and upcoming developments»

 

Σκοπός του Έργου είναι να επεξεργαστεί ανταπαντήσεις για όλα τα προβλήματα που θέτει η περαιτέρω διείσδυση των τεχνολογιών εκμετάλλευσης της θερμικής ηλιακής ενέργειας στην πράξη, ειδικότερα όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας και την απόδοση των συναφών προϊόντων και εγκαταστάσεων. Απώτερος στόχος του Έργου είναι η βελτίωση της εμπιστοσύνης των χρηστών της θερμικής ηλιακής  ενέργειας, μέσω της διασφάλισης των προϋποθέσεων για τον ευέλικτο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό ποιοτικό και ενεργειακό χαρακτηρισμό των εμπλεκόμενων τεχνολογιών.
Κεντρικό σημείο της προσπάθειας αυτής συνιστά η επεξεργασία νέων προτύπων και η βελτίωση των υπαρχόντων, στην κατεύθυνση της βελτίωσης της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της ενεργειακής αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων τεχνολογικών λύσεων, της ενσωμάτωσης των πλέον πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων και, κυρίως, της ενδυνάμωσης της πιστοποίησης ως εργαλείο αντικειμενικής αξιολόγησης των προϊόντων.

Το Έργο υλοποιείται από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά Εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στον τομέα της θερμικής ηλιακής ενέργειας, σε συνεργασία με κατασκευαστές και φορείς πιστοποίησης.
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr