ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2010
 

Πρόγραμμα BIOMINTEC (FP7-PEOPLE-ITN) (Marie Curie, Initial Training Network)
“Biomineralization: Understanding of basic mechanisms for the design of novel strategies in nanobiotechnology”

 

Το Εργαστήριο Δομικής και Υπερμοριακής Χημείας (Δρ. Ε. Μαυρίδου, Δρ.Ε. Σαρειδάκης, Δρ. Κ. Γιαννακοπούλου) του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, συμμετέχει στο πρόγραμμα BIOMINTEC, ένα δίκτυο οκτώ ευρωπαϊκών εργαστηρίων και δύο άλλων συνεργατών, του Κέντρου Γαιοανάλυσης της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών και της γερμανικής εταιρείας Boehmert & Boehmert. Η ελληνική ομάδα θα εκπαιδεύσει δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές σε κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ.

Το πυρίτιο χρησιμοποιείται ευρέως στην βιομηχανία και τη νανο(βιο)τεχνολογία. Παρ’ όλο που για τη βιομηχανική παραγωγή πολυμερούς διοξειδίου του πυριτίου (silica) απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες και μερικές φορές ακραίες τιμές pH, μερικοί μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι οργανισμοί (διάτομα,  σπόγγοι και ανώτερα φυτά) έχουν γενετικούς μηχανισμούς και πρωτεΐνες για να  παράγουν τον πυριτιούχο σκελετό τους υπό κανονικές και ήπιες συνθήκες. Η φυσική αυτή διεργασία βιολογικής “ορυκτογεννέσεως”  (biomineralisation) μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως χρήσιμη για εφαρμογές του πολυμερούς διοξειδίου του πυριτίου στην ιατρική, όπως αναγέννηση οστών, επικάλυψη μεταλλικών μοσχευμάτων, ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκων ή για “πράσινες” βιομηχανικές διεργασίες. Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχει αναλάβει την διευκρίνιση της δομής δύο πρωτεϊνών σημαντικών για την βιολογική ορυκτογέννεση, της σιλικατεΐνης και της σιλικάσης με κρυσταλλογραφία ακτίνων-X, την πλέον κατάλληλη μέθοδο για τον λεπτομερή προσδιορισμό της δομής βιολογικών μακρομορίων. Η γνώση της δομής θα επιτρέψει να βελτιστοποιηθούν βιολογικές μέθοδοι παραγωγής τεχνητού πολυμερούς διοξειδίου του πυριτίου που μπορεί να περιλαμβάνουν και κατάλληλες μεταλλάξεις των πρωτεϊνών.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr