ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 01-07-2010
Αρ. Πρωτ: 110/1/10.126
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» προκηρύσσει τη χορήγηση  υποτροφίας σε ένα (1) Συνεργαζόμενο Ερευνητή με προσόντα ερευνητή της βαθμίδας Δ΄ του ν. 1514/85, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2919/01, για το Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων-Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, με το εξής γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική Ανάλυση κληρονομικών συνδρόμων προδιάθεσης στον καρκίνο».

Στον/στην ανωτέρω θα χορηγηθεί υποτροφία, η διάρκεια της οποίας ορίζεται διετής, δυναμένη να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος για άλλα δύο χρόνια. Οι υποψήφιοι-ες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με εμπειρία σε συναφές αντικείμενο και να έχουν ανάλογη ερευνητική-αναπτυξιακή εμπειρία.

Έπειτα από τα ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες να υποβάλουν μέχρι 16-08-2010 στη Δ/νση Διοικητικού/Τμ.Προσωπικού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Αγ.Παρασκευή Αττικής, αίτηση που θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα (σε 3 αντίγραφα) και τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών επικυρωμένους (για τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ). Επίσης θα πρέπει να υποβάλουν τα ονόματα/διευθύνσεις δύο ατόμων από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει στην έδρα του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στην Αγία Παρασκευή Αττικής, από επιτροπή, ενώπιον της οποίας, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα κληθούν να παραστούν οι υποψήφιοι.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟ Δρακούλη στο τηλέφωνο 210 6503936 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: yannouka@rrp.demokritos.gr.

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ»


Δρ. Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs217.doc