ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 09/07/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/50.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του  ερευνητικού προγράμματος «Lab-ob-Chip» (E 1583), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους ως εξής:

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη μικρορευστομηχανικών διατάξεων με ολοκληρωμένα θερμαντικά στοιχεία». Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία σε διεργασίες μικροηλεκτρονικής/μικροτεχνολογίας, με επιθυμητή την εμπειρία στην ανάπτυξη μικρορευστομηχανικών διατάξεων και συστημάτων.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16-08-2010 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Α. Τσερέπη, στο τηλέφωνο 210-6503264 και στο e-mail: atserepi@imel.demokritos.gr

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs216.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf