ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 09/07/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/48.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού & Γήρανσης του Ινστιτούτου Βιολογίας του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «AgroCos-From Biodiversity to Chemodiversity: Novel Planet Produced Compounds with Agrochemical and cosmetic Interest» (Ε-1592), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη τεχνικού εργαστηρίου, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους.

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Βιολογικού ή Χημικού Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής και να έχουν εξειδίκευση σε μεθόδους Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημείας. Ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα κυτταρικού πολλαπλασιασμού και γήρανσης και απόκρισης σε βλάβες του DNA θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, αντίγραφα τίτλου σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 2 σελίδες) στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντα τους, πρέπει να υποβληθούν, μέχρι 16-08-2010, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” (Ταχυδρομική διεύθυνση:  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Δ. Κλέτσα στο τηλέφωνο 210-6503565, Email: dkletsas@bio.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs214.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf