ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 08/06/2010
Αρ. Πρωτ: 015/7/2010/7.1
 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/7/2010/7


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «NANOTHERAPY – A Novel Nano-container drug carrier for targeted treatment of postate cancer» - ΕΕ 1543,  προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, και με αντικείμενο  «Υπηρεσίες για μελέτες της Φαρμακοκινητικής και της Φαρμακολογικής Επίδρασης αυτών σε Βιολογικά Συστήματα», προϋπολογιστικής δαπάνης 150.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 21%.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στις Μελέτες της Φαρμακοκινητικής και της Φαρμακολογικής Επίδρασης αυτών σε Βιολογικά Συστήματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα εξοπλισμού.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 14/07/2010, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Τρίτη 13/07/2010, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

Oι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ανακοινώσεις μέχρι και την 13η Ιουλίου 2010 από τα γραφεία της Γραμματείας  Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δ".

Αρμόδιος υπάλληλος ο Κος Τίτος Κων/νος τηλ: 210 6503049 και την υπεύθυνη τμ.προμηθειών κα Παπαδέλου Κυριακή τηλ. 210 6503046, e-mail: papadelou@gel.demokritos.gr μέχρι την 05/07/2010 ημέρα Δευτέρα.

Αναλυτική Προκήρυξη: diag109.doc


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ