ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
Αγ.Παρασκευή: 07/06/2010
Αρ. Πρωτ: 015/07/2010/8.1


ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/07/2010/8


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΝΑΝΟΤΗERAPY – A Novel Nano-container drug carrier for targeted treatment of prostate cancer» - ΕΕ 1543, που χρηματοδοτείται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ σε ποσοστό 100% προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τις «Υπηρεσίες για τη μελέτη χορήγησης συστημάτων Ελεγχόμενης και Εντοπισμένης Αποδέσμευσης Φαρμακευτικών Ουσιών σε Ζώα», προϋπολογιστικής δαπάνης 150.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 21%.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της Φαρμακολογίας - Φαρμακοτεχνολογίας και Μονάδας Ζωικών Προτύπων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα εξοπλισμού.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 19/7/2010, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Παρασκευή 16/7/2010, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

Oι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν διακηρύξεις μέχρι και την 16η Ιουλίου 2010 από τα γραφεία της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού – Γραφείο Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δ", στην αρμόδια υπάλληλο Κα Νίκη Μιχαλακάκου, τηλ: 210-6503049, ή την Κα Παπαδέλου Κυριακή, τηλ: 210-6503046, e–mail: papadelou@gel.demokritos.gr, μέχρι την 09/07/2010 ημέρα Παρασκευή.

Αναλυτική Προκήρυξη: diag108.doc

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ