ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή : 04/06/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/35.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Fusion Energy Materials Science - FEMaS» (Ε-1520), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών.

Ο υποψήφιος, ο οποίος θα ασχοληθεί με την παρασκευή δειγμάτων με διάφορες μεθόδους χαρακτηρισμού αυτών και με την ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων και για τις ανάγκες συναφών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:


- Πτυχίο Φυσικού ή Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Πολυτεχνικών Σχολών.
- Επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
- Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος θα εκτιμηθεί.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 9-7-2010 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντία Μεργιά, στο τηλέφωνο 210-6503706 και στο e-mail kmergia@ipta.demokritos.gr

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs213.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf