ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 04/06/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/38.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων “Εκτέλεση ελέγχων σε δείγματα ραδιενεργών διαγνωστικών αντιδραστηρίων (in-vitro)” (Ε-814) και “Μεταφορά ραδιοφαρμάκων στην Ελληνική Επικράτεια” (Ε-940), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

  • Πτυχίο θετικών ή παρεμφερών επιστημών
  • Εμπειρία στην ποσοτική ανάλυση δειγμάτων προερχόμενα από ανθρώπινο ορό με φασματομετρία μάζας διπλού τετραπόλου σε συνδυασμό με χρωματογραφία υψηλής πιέσεως
  • Γνώσεις στον ποσοτικό προσδιορισμό βιομορίων με ραδιο ανοσοχημικούς προσδιορισμούς (RIA/IRMA)
  • Βασικές γνώσεις στατιστικής επεξεργασίας αποτελεσμάτων
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών στην επιστημονική ορολογία

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, πρέπει να υποβληθούν, μέχρι 30-06-2010, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” (Ταχυδρομική διεύθυνση:  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Ι. Χριστοφίδη στο τηλέφωνο 210-6503861.

 

 

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs209.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf