ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 04/06/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/37.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Μεταφορά τεχνογνωσίας, αναλυτικών συσκευών και αναλυτικές υπηρεσίες ατομικών και πυρηνικών μεθόδων» (Ε-231), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ σε τομέα θετικών επιστημών, να έχουν εμπειρία πάνω στη φασματοσκοπία ακτίνων Χ και πιο συγκεκριμένα σε τεχνικές φθορισιμετρίας ακτίνων Χ (XRF), στην ανάλυση φασμάτων ακτίνων Χ, επεξεργασία αποτελεσμάτων και στην εφαρμογή μεθοδολογιών για την ποσοτική ανάλυση. Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία καθώς επίσης και οργανωτικές και επικοινωνιακές εμπειρίες και ικανότητες. Η θέση αφορά στην παροχή αναλυτικών υπηρεσιών του εργαστηρίου μη καταστρεπτικών αναλύσεων προς τρίτους.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, πρέπει να υποβληθούν, μέχρι 09-07-2010, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (Ταχυδρομική διεύθυνση:  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Αναστάσιο Λαγογιάννη στο τηλέφωνο 210-6503597.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs208.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf