ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 28/05/2010
Αρ. Πρωτ: 015/07/2010/5.1
 

ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 015/07/2010/5 του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ"), προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια, και τοποθέτηση ηλεκτροπαργωγού ζεύγους 450 KVA με τα παρελκόμενά του (ηλεκτρολογικοί πίνακες και καλώδια) στο κτίριο του Διοικητηρίου του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»,  προϋπολογισμού 51.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 21%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο «Υποστήριξη ΔΤΕ – ΥΕ» - ΕΕ 469.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 450 KVA με τα παρελκόμενά του (ηλεκτρολογικοί πίνακες και καλώδια) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα εξοπλισμού.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη, 08/07/2010 και ώρα 12:00 πμ, στο Διοικητήριο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ" - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Τετάρτη, 07/07/2010 και ώρα 15:00 μ.μ. με ευθύνη του Προσφέροντος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν διακηρύξεις μέχρι και την Τετάρτη 07/07/2010 και ώρα 15:00 μ.μ. από τα γραφεία της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δ», στην αρμόδια υπάλληλο κ. Πανούση Ευγενία (τηλ: 2106503044, 2106503046, 2106503095) μέχρι τις 29/06/2010, ημέρα Τρίτη.

Αναλυτική Προκήρυξη: diag107.doc


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ