ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 01-06-2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/33.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών» (Ε.Ε. 466), ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφιών με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του Ινστιτούτου με το Department of Electronic and Electrical Engineering του Πανεπιστημίου του Loughborough (Μ. Βρετανία) (http://www.lboro.ac.uk/).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Loughborough (LU). Η διδακτορική έρευνα θα εκπονείται σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα σε κάθε ένα από τα Ιδρύματα. Η διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι 36 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής της διατριβής. Το πρόγραμμα προβλέπει διαμονή 18 μηνών στο Πανεπιστήμιο του Loughborough και 18 μηνών στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη δύο (2) θέσεων στις ακόλουθες θεματικές κατευθύνσεις:

1. Μεταϋλικά σε Κεραίες Επικοινωνιών (1 θέση)
2. Πολυ-καλαναλική επεξεργασία σήματος για την αντίληψη ανθρώπινης δραστηριότητας σε έξυπνα περιβάλλοντα (1 θέση)

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους την κατεύθυνση για την οποία θέτουν υποψηφιότητα. Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:

α) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

β) φοιτητές, που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του εντός του 2010 και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 15/06/2010 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1.Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 - 15:00)
2.
Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραφείο Εκπαίδευσης
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως
Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής

(Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 15η Ιουνίου 2010 δεν θα γίνουν δεκτές)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Ευάγγελο Καρκαλέτση, στο τηλέφωνο  210-6503197. Πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και τις θεματικές περιοχές στις οποίες θα εκπονηθούν οι διδακτορικές διατριβές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (http://www.iit.demokritos.gr – επιλογή «Θέσεις εργασίας»).

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs207.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf