ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή : 26-05-2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/31.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων: “SE2A”, “Nanofunction” και “ANNA”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, ως εξής:

A) Μία (1) θέση αποφοίτου τμημάτων Φυσικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή άλλων συναφών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικού ερευνητή στο θεματικό πεδίο: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων παθητικών στοιχείων RF στο Si». Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο έτη.

Β) Μία (1) θέση αποφοίτου τμημάτων Φυσικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή άλλων συναφών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικού ερευνητή στο θεματικό πεδίο: «Ανάπτυξη νανονημάτων για εφαρμογές σε διατάξεις RF και θερμοηλεκτρικές διατάξεις». Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο έτη.

Γ) Μία (1) θέση αποφοίτου τμημάτων Φυσικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή άλλων συναφών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικού ερευνητή στο θεματικό πεδίο: «Ηλεκτρικές μετρήσεις σε λεπτά υμένια υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς». Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλο ένα έτος.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 29-06-2010 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα. Ανδρούλα Νασιοπούλου, στο τηλέφωνο 210-6542783 και στο e-mail: A.Nassiopoulou@imel.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs206.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf