Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών )ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
Αγ.Παρασκευή : 10/05/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/29.2010

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος “PRONTO – Event Recognition for Intelligent Resource Management” (ΕΕ 1540), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης ή μηχανικούς, να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Τα αντικείμενα απασχόλησης των συνεργάτων θα είναι ως εξής:
• 1η θέση: Έρευνα σε χρονική λογική και μεθόδους χρονικού συμπερασμού για αναγνώριση γεγονότων.
• 2η θέση: Ανάπτυξη λογικών προγραμμάτων για αναγνώριση γεγονότων.

Για την πλήρωση της 1ης θέσης απαιτούνται:
• Διδακτορικό δίπλωμα και ερευνητική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης.
• Εμπειρία σε έργα έρευνας και ανάπτυξης.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής.
Επιθυμητή είναι και η εμπειρία σε συντονισμό εργασιών σε ερευνητικά έργα.

Για την πλήρωση της 2ης θέσης απαιτούνται:
• Πτυχίο Πληροφορικής ή ισοδύναμο.
• Εμπειρία σε λογικό προγραμματισμό και τεχνολογίες γνώσης.
• Εμπειρία σε έργα έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής.
Επιθυμητή είναι και η μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά σε 3 αντίγραφα, πρέπει να υποβληθούν, μέχρι 14-06-2010, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν τον αριθμό της θέσης (1 ή 2) που τους ενδιαφέρει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα. Ευγενία Παντουβάκη στο τηλέφωνο 210-6503204 ή στο email: evpa@iit.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ


Σχετικό Αρχείο: Jobs203.doc
Αίτηση:
Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf