Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, αντικατάσταση και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων για το κτίριο Επιταχυντού του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ "Δ"»ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 65 030 46 - ΦΑΞ : 210 65 32 122
Αγ.Παρασκευή : 19/02/2010
Αρ. Πρωτ: 015/07/2010/1.1


ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 015/07/2010/1 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια, αντικατάσταση και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων για το κτίριο Επιταχυντού του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ "Δ"» , προϋπολογιστικής δαπάνης 60.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.  Η δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο «Υποστήριξη Δ.Τ.Ε.-Υ.Ε. » - ΕΕ 469.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην προμήθεια, αντικατάσταση και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα εξοπλισμού.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 08/04/2010, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Τετάρτη 07/04/2010 , ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν διακηρύξεις μέχρι και την 7η Απριλίου 2010 από τα γραφεία της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού - Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού - Γραφείο Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δ", στην αρμόδια υπάλληλο Κα Νίκη Μιχαλακάκου, τηλ: 210-6503049, ή την Κα Παπαδέλου Κυριακή, τηλ: 210-6503046, e-mail: papadelou@gel.demokritos.gr,  μέχρι την 30/03/2010 ημέρα Τρίτη.


 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ

Αναλυτική Προκήρυξη: diag97.doc

- Ημερομηνία Καταχώρησης: 26/02/2010