Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Συστήματος Ηλεκτρονικής Λιθογραφίας»ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 65 030 46 - ΦΑΞ : 210 65 32 122
Αγ.Παρασκευή : 01/03/2010
Αρ. Πρωτ: 015/07/2010/4.1


ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 015/7/2010/4


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «MiNaSys-CoE - Micro and Nano Systems Center of Excellence-IMEL/NCSR DEMOKRITOS», Έργο 1579, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  σε ποσοστό 100%, προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Συστήματος Ηλεκτρονικής Λιθογραφίας», προϋπολογιστικής δαπάνης 1.160.250,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην προμήθεια συστημάτων Ηλεκτρονικής Λιθογραφίας που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα εξοπλισμού.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 16/04/2010, ώρα 12.00, στο Διοικητήριο Αίθουσα Συνεδριάσεων, του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "Δ", Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Πέμπτη 15/04/2010,  ώρα 15:00,  με ευθύνη του Προσφέροντος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν διακηρύξεις μέχρι και την 15η Απριλίου 2010 από τα γραφεία της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού - Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού - Γραφείο Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δ", στην κ. Παπαδέλου Κυριακή, τηλ: 210-6503046, 210-6503049 μέχρι την 9η Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ

 

 

 

 

Αναλυτική Προκήρυξη: diag101.doc

- Ημερομηνία Καταχώρησης: 04/03/2010