Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ΕΚΕΦΕ "Δ"»ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 65 030 48 - ΦΑΞ : 210 65 32 122
Αγ.Παρασκευή : 01-03-2010
Αρ. Πρωτ: 150/702.3/10.17.1


ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 150/702.3/10.17.


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ») επαναπροκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης) για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ΕΚΕΦΕ "Δ"» με προϋπολογισμό ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδες (30.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Κ.Α.Ε. 1611).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε..

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 15/03/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου του ΕΚΕΦΕ «Δ», Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Τ.Κ. 153 10, Αγ. Παρασκευή Αττικής.

Στον Διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές όπως και προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους με ευθύνη τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά και παραλαμβάνεται με απόδειξη, στην έδρα του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στη Διεύθυνση Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως 27, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15310, Αττική, Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Γραμματείας, (Τηλέφωνο: 210-6503097 ή 3099), με την προϋπόθεση ότι περιέρχεται στην έδρα του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» μέχρι την Παρασκευή 12/03/2010 και ώρα 02:30 μ.μ..

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Ανακοίνωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού από 03/03/2010 έως και την 12/03/2010 από τα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» - Τμήμα Προμηθειών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» - Διεύθυνση Διοικητικού / Τμήμα  Προμηθειών:

Σ. Τσάμης
Email: tsamis@gel.demokritos.gr
Τηλ: +30 210 6503048,
Φαξ: +30 210 6519180

Δ. Βασιλειάδη
Email: vasileiadi@admin.demokritos.gr
Τηλ: +30 210 6503290,
Φαξ: + 30 210 6519180


Ημερομηνία αποστολής της Περίληψης της Ανακοίνωσης του Πρόχειρου Διαγωνισμού:

στον ελληνικό τύπο: 02/03/2010 όπου θα δημοσιευθεί την 03/03/2010,
στον ΕΟΜΜΕΧ και στα Επιμελητήρια: 03/03/2010.


Αναλυτικά η Ανακοίνωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού: diag100.doc 


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Γ. ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ- Ημερομηνία Καταχώρησης: 03/03/2010