Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χειρισμού - λειτουργίας ενός (1) καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος, μικρού φορτωτή ελαστικοφόρου με σάρωθρο - σκούπα»ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 65 030 46 - ΦΑΞ : 210 65 32 122
Αγ.Παρασκευή : 19/02/2010
Αρ. Πρωτ: 015/07/2010/1.1


ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 015/7/Π1/2010 ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣΤο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος /Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού (ΕΚΕΦΕ "Δ") για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Ερευνητικής Υποδομής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χειρισμού - λειτουργίας ενός (1) καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος, μικρού φορτωτή ελαστικοφόρου με σάρωθρο - σκούπα», προϋπολογισμού 44.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες σχετικά με την προμήθεια χωματουργικών μηχανημάτων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα αντικειμένου.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη, στις 16/03/2010 και ώρα 12.00 πμ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Διοικητήριο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "Δ", Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Δευτέρα στις 15/03/2010 και ώρα 15:00μ.μ. με ευθύνη του Προσφέροντος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ανακοινώσεις προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού μέχρι και την Δευτέρα στις 15/03/2010 από τα γραφεία της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού - Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στo Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δ» (Πανούση Ευγενία 210 6503044, Παπαδέλου Κυριακή 210 6503046) μέχρι τις 10/03/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΗΜ/ΝΙΑ 12/03/2010)

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ενημερώνει ότι ο Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χειρισμού - λειτουργίας ενός (1) καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος, μικρού ελαστικοφόρου με σάρωθρο - σκούπα», προϋπολογισμού ευρώ 44.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ. 19%, τίθεται σε προσωρινή αναβολή.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ

 

Αναλυτική Προκήρυξη: diag99.doc 

- Ημερομηνία Καταχώρησης: 26/02/2010