Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων για το Control Room και το Machine Room του Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ Δ»ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 65 030 46 - ΦΑΞ : 210 65 32 122
Αγ.Παρασκευή : 16/02/2010
Αρ. Πρωτ: 015/07/390/2010.2


ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 015/7/Π2/2010 Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ"), προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων για το Control Room και το Machine Room του Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ Δ», προϋπολογιστικής δαπάνης 34.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο "Υποστήριξη ΔΤΕ-ΥΕ", ΕΕ 469.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα εξοπλισμού.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 12/03/2010, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Πέμπτη 11/03/2010, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ανακοινώσεις μέχρι και την 11η Μαρτίου 2010 από τα γραφεία της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού - Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού - Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δ"
.

Αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Τίτος Κων/νος, τηλ: 210-6503049 και η κα Παπαδέλου Κυριακή, τηλ. 210-6503046, e-mail: papadelou@gel.demokritos.gr μέχρι την 05/03/2010 ημέρα Παρασκευή.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ


Αναλυτική Προκήρυξη: diag96.doc

- Ημερομηνία Καταχώρησης: 18/02/2010