ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΕΣΥΔ - Αρ. Πιστ. 580)

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Φυσικοχημείας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Δρ. Αναστασία Χισκιά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(210) 6503643, 3633

E-MAIL

hiskia [at] chem.demokritos.gr  

URL

http://ipc.chem.demokritos.gr

FAX

(210) 6511766

Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του ΙΦΧ διαπιστεύθηκε στις 17/7/2009 από τον ΕΣΥΔ (Αριθμ. Πιστ. 580). Επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης είναι ο προσδιορισμός PAHs σε πόσιμα και επιφανειακά νερά με χρήση SPE σε συνδυασμό με HPLC/FL και LC/MS-MS. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εστιάζονται στον ακόλουθο τομέα:

  • Ανάπτυξη νέων προηγμένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό τοξικών οργανικών, σε ίχνη, σε τρόφιμα, νερά και περιβαλλοντικά δείγματα (οργανοχλωριωμένα και οργανοφωσφωρικά εντομοκτόνα, τριαζίνες, πολικά ζιζανιοκτόνα, PCBs, PBRBs, χλωροφαινόλες, PAHs, BTX, VOCs, υπολείμ. φαρμακευτικών ουσιών, κυανοτοξίνες, αλογονούχα οργανικά).

 

Διαθέσιμη Υποδομή

Αέριος Χρωματογράφος με FID, ECD και TCD ανιχνευτές, HPLC με UV-VIS και FLD ανιχνευτές, Αέριος Χρωματογράφος/ Φασματοσκοπία Μάζας (GC/MS), Υγρή Χρωματογραφία/ Φασματοσκοπία Μάζας τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου HPLC/MS/ΜS, Ιοντικός Χρωματογράφος, Πολαρογράφος, ΤΟC, Φασματοφωτόμετρο UV, ορατού, Φασματοφωτόμετρο UV, ορατού, εγγύς IR, Σύστημα SPE, Σύστημα SPME, Φούρνοι, Λουτρό υπερήχων, Ζυγoί 4 και 5 δεκαδικών ψηφίων, Υδατόλουτρο, Πεχάμετρο, Περιστροφικός Εξατμιστήρας υπό κενό, Συσκευή υπερκάθαρου νερού.

Παροχή Υπηρεσιών / Προϊόντα

  • Ανάπτυξη νέας προηγμένης μεθόδου, που χρησιμοποιήθηκε στη διαπίστευση του εργαστηρίου, για τον προσδιορισμό και την ταυτοποίηση PAHs σε πόσιμα και επιφανειακά νερά με χρήση SPE σε συνδυασμό με HPLC/FL και LC/MS-MS.
  • Ανάπτυξη νέας προηγμένης μεθόδου προσδιορισμού PCBs σε νερά καθώς και αλογονούχων οργανικών σε τρόφιμα (μέλι) με χρήση SPME (Solid Phase Microextraction) σε συνδυασμό με GC/ECD και GC/MS.
  • Ανάπτυξη νέας προηγμένης μεθόδου για τον προσδιορισμό και την ταυτοποίηση κυανοτοξινών σε πόσιμα και επιφανειακά νερά με χρήση SPE σε συνδυασμό με LC/MS-MS
  • Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών και MSc.
  • Παροχή Υπηρεσιών προς τρίτους.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

  • Ερευνητική κοινότητα
  • Πανεπιστήμια (ανάπτυξη νέων προηγμένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό τοξικών οργανικών, σε ίχνη, σε τρόφιμα, νερά και περιβαλλοντικά δείγματα).
  • ΕΥΔΑΠ ΑΕ (προσδιορισμός κυανοτοξινών, φυτοφαρμάκων και ενώσεων που προσδίδουν οσμή σε πόσιμα και επιφανειακά νερά).
  • Φορείς Δημοσίου – Ιδιωτικές Εταιρείες (προσδιορισμός τοξικών οργανικών ουσιών σε δείγματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος).