ΑΝΟΣΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ISO 17025)

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Ι. Χριστοφίδης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(210)-6503861, (210)-6515573, (210)-6503831

E-MAIL 

ichris [at] rrp.demokritos/gr 

URL

http://www.ipretea.demokritos.gr/
http://www.rrp.demokritos.gr/

FAX

(210)-6515573

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Σ. Κακαμπάκος, Π. Πέτρου, Χ. Μαστιχιάδης

Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 • Σύνθεση, απομόνωση, φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και παραγοντοποίηση αντιδραστηρίων για χημική ανάλυση και ειδικότερα για ανοσοχημικούς προσδιορισμούς
 • Χημειομετρία
 • Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων ανοσοπροσδιορισμού και φασματομετρίας μάζας σε συνδυασμό με χρωματογραφία υψηλής πιέσεως (HPLC) σε βιολογικά, φαρμακευτικά και περιβαντολλογικά δείγματα
 • Μελέτη υδρόλυσης πρωτεϊνών, πεπτιδίων και παραγοντοποίηση αμινοξέων για ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό
 • Ανάπτυξη μεθόδων ακινητοποίησης αντισωμάτων ή αντιγόνων σε στερεά φάση και μελέτες αντιδράσεων αντιγόνου - αντισώματος

Παροχή Εξειδικευμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών

 • Αξιολόγηση και έλεγχος ποιότητας ανοσοπροσδιορισμών
 • Σύνθεση, απομόνωση και καθαρισμός ραδιοεπισημασμένων ουσιών με 125Ι (πεπτιδίων, ορμονών, κ.α. )
 • Σύνθεση, απομόνωση και καθαρισμός ουσιών επισημασμένων με ένζυμα ή φθορίζουσες ουσίες
 • Αμινοξική ανάλυση για έλεγχο πεπτιδικών φαρμακευτικών ουσιών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία
 • Παρασκευή και βαθμονόμηση προτύπων διαλυμάτων για χρήση σε ανοσοχημικούς προσδιορισμούς
 • Ποσοτικός προσδιορισμός ουσιών με ανοσοχημικές μεθόδους
 • Ποσοτικός προσδιορισμός ουσιών στον ανθρώπινο ορό ή σε φαρμακευτικά σκευάσματα (στεροειδή, αμινοξέα κ α ) με χρωματογραφία υψηλής πίεσης σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας διπλού τετραπόλου
 • Απομόνωση καθαρισμός και προτυποποίηση ουσιών για χρήση στη βαθμονόμηση αναλυτικών μεθόδων ανοσοπροσδιορισμού διαφόρων ουσιών

Διαθέσιμη Υποδομή

 • Ολοκληρωμένη Μονάδα σε χωριστό χώρο εργαστηρίου για σύνθεση ουσιών και επισήμανσης με 125Ι
 • Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC) – διαδοχικής φασματομετρίας μάζας (MS/MS) τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου (Triple Stage Quadrupole Analyzer)
 • Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πιέσεως που περιλαμβάνει μονάδα ελέγχου (Waters) αντλίες, θερμοστατούμενο κλίβανο στηλών, ανιχνευτή UV-VIS (WATERS 486), και ανιχνευτή φθορισμού, Η/Υ για έλεγχο του συστήματος και επεξεργασία των αποτελεσμάτων και εκτυπωτή σε συνδυασμό με μονάδα υδρόλυσης πεπτιδίων για αμινοξική ανάλυση
 • Μετρητής γ-ακτινοβολίας 12 φρεατίων (Berthold LB2111) συνδεδεμένος με Η/Υ για συλλογή δεδομένων και στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων
 • Δύο μετρητές γ-ακτινοβολίας ενός φρεατίου (Nucleus)
 • Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους διπλής δέσμης και θερμοστάτη
 • Φωτόμετρο μέτρησης οπτικής απορρόφησης σε πλακίδια μικροτιτλοδότησης (ELISA)
 • Συσκευή μέτρησης φθορισμού σε πλακίδια μικροτιτλοδότησης (FIA)
 • Φασματοφωτόμετρο πολλαπλής χρήσης για ανοσοπροσδιορισμούς (ELISA, FIA, TRF κ.α.)
 • Συσκευή αυτόματης έκπλυσης πλακιδίων μικροτιτλοδότησης
 • Αυτόματος θερμικός κυκλοποιητής (PCR)
 • Τρεις ψυχόμενοι φυγόκεντροι
 • Σύστημα οριζόντιας ψυχωμένης ηλεκτροφόρησης και ηλεκτρεστίασης σε πηκτή (LKB)
 • Αυτόματοι ζυγοί 4-5 δεκαδικών ψηφίων
 • Αυτόματοι ζυγοί 3-2 δεκαδικών ψηφίων
 • Εργαστηριακός καταψύκτης (-85 °C) με καταγραφέα θερμοκρασίας
 • Τέσσερις (4) καταψύκτες δυνατότητας ψύξης μέχρι –20 °C (Brandt)
 • Εργαστηριακό ψυγείο με καταγραφέα θερμοκρασίας
 • Τέσσερα ψυγεία ( 4-8 °C) (Αποστόλου Α Ε )
 • Δύο επωαστικοί κλίβανοι (έως +70 °C)
 • Εργαστηριακός φούρνος υψηλών θερμοκρασιών
 • Συσκευή παραγωγής υπερ-καθαρού νερού
 • Γενικός εργαστηριακός εξοπλισμός (αναδευτήρες δόνησης και
 • μαγνητικοί, πιπέττες, συσκευές μέτρησης pH, κ λ π )
 • Αποστακτική συσκευή (Rot-evaporator) και συσκευή συνεχούς εκχύλισης
 • Απαγωγοί-εστίες και εργαστηριακοί πάγκοι

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς

 • Ερευνητικά Ιδρύματα
 • Πανεπιστήμια 
 • Δημόσιοι Οργανισμοί  (ΕΟΦ, ΕΦΕΤ, κ.α.).
 • Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)
 • Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Φαρμακευτικές Βιομηχανίες
 • Εταιρείες διαγνωστικών προϊόντων
 • Εργαστήρια Κλινικής Χημείας
 • Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής