ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ (ISO9001: 2008)

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Δρ. Δ. Κλέτσας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(210)-6503705

E-MAIL dkletsas [at] bio.demokritos.gr 
biology [at] bio.demokritos.gr

URL

http://www.demokritos.gr/ib/index.html

FAX

(210)-6511767 

Δραστηριότητες

Διατηρεί και αναπαραγάγει τα κάτωθι είδη πειραματόζωων:

 • Επίμυες WISTARS ALBINO
 • Μύες SWISS ALBINO
 • Κουνέλια NEW ZEALAND (μόνο συντήρηση)
 • Μύες SCID (ανοσοκατασταλμένοι μύες)
 • Μύες SKH1(άτριχοι μύες)
 • Επιμύες FISCHER (CDF)
 • Μύες (C57BI/6J)

Διαθέσιμη Υποδομή

Είναι διαθέσιμη όλη η απαραίτητη βασική υποδομή και οργανολογία για την ανάπτυξη, αναπαραγωγή και συντήρηση αποικιών κλασικών πειραματοζώων και διαγονιδιακών ζώων, καθώς και πειραματικό χειρουργείο.

Παροχή Υπηρεσιών / Προϊόντα

 • Παροχή πειραματοζώων
 • Ανοσοποιήσεις για παραγωγή αντισωμάτων
 • Αιμοληψίες και μικρές επεμβάσεις
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Εκπαίδευση

Συνεργαζόμενοι Φορείς

 • ΑΕΙ
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Φαρμακοβιομηχανίες
 • Νοσοκομεία