Προκήρυξη για την πρόσληψη μεταδιδακτορικών επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Εξερευνώντας το Ορατό και Αόρατο Σύμπαν: Τεχνολογία-Εξειδίκευση-Καινοτομία» (Ε-12217) Αρ. Πρωτ. 015/2018-1359

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προκηρύσσει την πρόσληψη (4) επιστημονικών συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Εξερευνώντας το Ορατό και Αόρατο Σύμπαν: Τεχνολογία-Εξειδίκευση-Καινοτομία»