Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018/02-03-2018 (ΦΕΚ38/Α'/02-03-2018), καλείται όποιος/α επιθυμεί, να υποβάλει αίτηση για να πλαισιώσει την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΕΚΕΦΕ "Δ". Η Επιτροπή θα αποτελείται από πέντε (5) Μέλη με τους Αναπληρωτές τους. H διάρκεια της θητείας των Mελών της Ε.Η.Δ.Ε. θα είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά. Τα Μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες με ειδίκευση στα ευρεία επιστημονικά πεδία του Δημοκρίτου: Επιστήμες Ζωής, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Περιβάλλον, Ενέργεια, Φυσικές Επιστήμες, Νανοτεχνολογία, Πυρηνική Τεχνολογία, Ραδιολογία. Ειδίκευση ή προϋπηρεσία ή εμπειρία σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας είναι εξαιρετικά επιθυμητή.