Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (στην οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό αντικείμενο)συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την α.π.100/2018-1892/4-5-2018 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dd.protokol@admin.demokritos.gr ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς: το Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", στην κατωτέρω Διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 27, 153 41 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών, θα πρέπει να αποσταλεί και ηλεκτρονικό αρχείο με όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.: 210 650 3031 κ. Πέννυ Σκλάβου.