Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «GR GATE – Scalable graphene-gated transistors» Ε-12211) – Grant Agreement No 790272, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, υπό καθεστώς αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή ο επιλεγείς μεταδιδακτορικός συνεργάτης δεν πρέπει να κατέχει άλλη θέση), με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο αρχείο.